Gárdonyi Géza könyvtárbővítési pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szol-gáltatást nyújtó könyvtárak számára a hozzájuk tartozó könyvtárak szótárál-lományának gyarapítására.
A pályázat célja
A kis könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai kis könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szó-kincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótá-rak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar kis könyvtárakban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. Jelen pályázat keretein belül a TINTA Könyvkiadó könyvtári minimumként javasolt 6 szótárát és 2012-ben megjelent 4 újdonságát szerez-hetik be az ellátó könyvtárak kedvezményesen.
A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Ki-váló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki, továbbá több szótárat a 2011-es Márai-programban nemzeti mini-mumként jelöltek meg.
A pályázható könyvek, szótárak listája
Könyvtári minimumként javasolt szótárak:
1. Értelmező szótár+, 2. Etimológiai szótár, 3. Magyarító szótár, 4. Keresztnevek enciklopédiája, 5. Családnevek enciklopédiája, 6. Magyar közmondások nagyszótára
Újdonságok:
7. Magyar ellentétszótár, 8. Régi szavak szótára, 9. Állatnevek enciklopédiája, 10. Rövidítések enciklopédiája
A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázatban szereplő könyvek mindegyikéből minimum 200 példányt jelen pályázat keretein belül eljuttat a pályázóknak, továbbá hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió forintig támogatásként átvállalja.
A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden magyarországi kistérségi és mozgókönyvtári ellátást nyújtó könyvtár.
A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy ellátó könyvtár 15.000 és 500.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati értéke legalább 15.000 Ft értékű.
A pályázat időtartama
A Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázatra 2012. április 1-től 2012. május 1-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.
A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályáza-ti adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2012. május 31-ig elküldi a megrendelt szótárakat az ellátó intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos átutalá-sos számlát. A pályázat kiírója postázási és postaköltséget nem számol fel.
A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.